พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด ในปัจจุบันนี้พลังงานเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิต และนับวันปัญหาเรื่องพลังงานก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกเช่นกัน ในไทยเราก็ได้มีการทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ทดลองและติดตามเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนกันมาอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาใหญ่เรื่องพลังงานที่จะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ หลายๆประเทศจึงเร่งหาทางออกเรื่องพลังงาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานและมองหาแหล่งพลังงานทดแทน แน่นอน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกที่มีความเป็นจริงได้มากที่สุด ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งที่ให้พลังงานไม่สิ้นสุด และเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ทำปฏิกิริยาใดๆต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้เกิดมลพิษ และปัจจุบันก็นิยมนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งเป็น 2 ลักษะณะใหญ่ ๆ คือ (1)  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของความร้อน คือการเปลี่ยนแสงอาทิตย์โดยตรงมากกว่าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งาน การนำเอาความร้อนของแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น ในการสร้างเครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาล โรงแรม   การทำเครื่องต้มน้ำแสงอาทิตย์   การทำเตาแสงอาทิตย์หรือเตาสุริยะ   การทำเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ เป็นต้น (2)  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  “โซล่าร์ เซลล์”  ซึ่งอาศัยวัสดุสำคัญประเภทสารกึ่งตัวนำ  เช่น ซิลิกอน หรือสารประกอบกึ่งตัวนำ เช่น  กอลเลียมอาร์เซไนด์   เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า เซลล์รับแสงอาทิตย์ถูกนำมารวมกันเป็นแผงแล้วถูกจัดให้เป็นระเบียบ ซึ่งช่วยให้รับแสงอาทิตย์ได้เป็นพื้นที่กว้าง เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง  ประสิทธิภาพจะถูกแจกจ่ายไปตามรูปแบบของการใช้งาน เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กมากให้พลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา  นอกจากนี้สถาปนิกยังใช้เซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการออกแบบหลังคาใช้แทนวัสดุทำหลังคาที่ใช้ทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนจากเครื่องมือรวบรวมความร้อน แล้วแปรสภาพเป็นของเหลวเพื่อแปรพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งขนาดใหญ่และเล็กสามารถผลิตพลังงานให้กับสายส่งไฟฟ้า หรือทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง […]