เฝ้าระวังภัย โรคไข้เลือดออกในหน้าฝน

5 วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย สาเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออก “โรคไข้เลือดออก” เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า เดงกี่ (Dengue virus)โดยมี“ยุงลาย” เป็นพาหะนำเชื้อ มีแหล่งเพาะพันธุในแอ่งน้ำ หรือภาชนะใส่น้ำต่างๆ ที่ใสสะอาดและนิ่ง เช่นกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ แจกันดอกไม้ จานรองขาตู้กับข้าว โอ่งน้ำกิน-น้ำใช้ บ่อซีเมนต์ อ่างบัว ยุงลายจะวางไข่ในทุกช่วงฤดู โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในแต่ละครั้งยุงลายจะวางไข่เป็นจำนวนมาก 50-100 ฟอง และมีช่วงการเจริญเติบโตเป็นยุงในช่วงระยะสั้น คือประมาณ 10 วัน โดยในช่วง 2-3 วันแรกไข่ยุงลายจะฟักตัวเป็นลูกน้ำ จากนั้น 4-5 วันลูกน้ำจะกลายเป็นลูกน้ำตัวแก่หรือที่เรียกว่า ตัวโม่ง แล้วถ้าปล่อยเอาไว้ 1-2 วันตัวโม่งจะกลายเป็นยุงลายตัวเต็มวัย ซึ่งพร้อมจะบินออกไปกัดและดูดเลือดคน โดยยุงลายตัวเต็มวัยเพศเมียจะออกไปกัดและดูดเลือดคนในเวลากลางวัน และถ้าหากไปกัดคนที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกแล้ว เชื้อไวรัสไข้เลือดออกจะอาศัยอยู่ในตัวยุงลายตลอดอายุของยุงลาย คือประมาณ 5-60 วัน ซึ่งเมื่อยุงลายไปกัดคนปกติ เชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวยุงลายก็จะเข้าไปสู่คนแล้วเกิดเป็นไข้เลือดออกต่อไป »»อันตรายร้ายแรงของโรคไข้เลือดออกคือ หากรักษาไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้    เพื่อช่วยกันไม่ให้เชื้อไวรัสไข้เลือดออกแพร่กระจายอีกต่อไป ทุกคนต้องช่วยกันกำจัดยุงลายไม่ให้แพ่พันธุอีกต่อไป โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย เพราะจะกำจัดได้ง่ายกว่ายุงลายตัวเต็มไวที่บินได้ โดยมี 5 วิธีดังนี้ […]