นิสัย 3 ประการป้องกัน โรคอุจจาระร่วง

♦โรคอุจจาระร่วง ♦ เกิดจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ ที่ไม่สะอาด และเพื่อความปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงควรปฏิบัติให้เป็นนิสัย 3 ประการ คือ รับประทานอาหารสุก ขณะยังร้อน ปรุงสะอาด หมั่นรักษาความสะอาด เช่นล้างมือด้วยการฟอกสบู่ ก่อนปรุงหรือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องส้วม เลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถ้าเป็นอาหารกึ่งสำเร็จ ต้องสังเกตุสี กลิ่น รสชาติ ต้องไม่ผิดปกติ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องไม่หมดอายุุ และภาชนะบรรจุ อยู่ในสภาพที่ดี หากมีอาการอุจจาระร่วงควรดื่มน้ำผสมผงน้ำตาลเกลือแร่แก้ท้องร่วง เพื่อชดเชยการสูญเสียเกลือแร่ที่สูญเสียไป รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย และรสไม่จัด หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ทันที